Ogłoszenia

Data Ogłoszenie
07. lutego 2024 09:58

Klauzura informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 3 w Pińczowie, ul. Hugona Kołłątaja 8, 28-400 Pińczów, telefon: 41 357 25 65, e-mail: przedszkolenr3@poczta.onet.pl 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe i dane Państwa dzieci są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 w Pińczowie, prowadzenia dokumentacji przebiegu wykonywania opieki nad dziećmi, kontroli realizacji opieki nad dziećmi, promocji przedszkola, wykorzystania wizerunku dziecka, organizacji spacerów, ubezpieczenia, działań opiekuńczych, opieki medycznej, kontaktów z rodzicami, rekrutacji do przedszkola. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole nr 3 może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych Państwa dzieci są: pracownicy Administratora; podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 5) Pani/Pana dane osobowe i dane Państwa dzieci będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach. 6) Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania; usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Przedszkole nr 3 posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 7) Przetwarzanie danych osobowych dzieci do 16 roku życia jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
02. października 2023 21:25

Specjaliści w Przedszkolu nr 3 w Pińczowie

Logopeda: Danuta Chrobot

środa - godz. 7:30 - 13:30

czwartek- godz. 10:00 - 12:30

 

Logopeda: Mirosława Golec

piątek - godz. 9:30 - 12:00

 

Pedagog specjalny: Urszula Wodolska

środa - godz. 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30

piątek: godz. 8:00 - 13:00

 

Psycholog: Justyna Golec

wtorek- godz. 7:30 - 14:30

czwartek - godz. 8:00 - 12:00

 

12. października 2022 21:35

PROFILAKTYKA JODOWA

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.   DAWKOWANIE TABLETEK ZE STABILNYM JODEM ZALEŻY OD WIEKU. STOSOWANIE DAWKI WIĘKSZEJ LUB MNIEJSZEJ OD ZALECANEJ MOŻE ZAGROZIĆ ZDROWIU. - Dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu) - Dzieci od 3 do 12 r.ż.: 1 tabletka (50 mg jodu) - Dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż.: ½ tabletki (25 mg jodu) - Noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu) - Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki ( 100 mg jodu)   Więcej informacji o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu: rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl PUNKTY DYSTRYBUCJI JODKU POTASU NA TERENIE GMINY PIŃCZÓW
 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Pińczowie – ul. Klasztorna 6
 2. Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Pińczowie – ul. 7 Źródeł 8
 3. Ośrodek Zdrowia w Gackach – Gacki Osiedle 2 A
 4. Ośrodek Zdrowia w Szarbkowie – Szarbków 60
 5. Ośrodek Zdrowia w Kozubowie – Kozubów 55 a
 6. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie (wejście od parkingu) – ul. Szkolna 2
25. września 2022 14:22

DRODZY RODZICE! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 01.09.2022r. w każdej placówce oświatowej muszą być zatrudnieni nauczyciele – specjaliści: logopeda, pedagog specjalny, psycholog.   W naszej placówce przedszkolnej zostali zatrudnieni następujący specjaliści:

           

                   Pedagog specjalny – mgr Urszula Wodolska

                       Środa                          8.00 – 14.00

                       Piątek                         8.00 – 13.00

 

                   Psycholog – mgr Justyna Golec

                    Poniedziałek              8.00 – 14.00

                    Wtorek                       8.00 – 13.00

                     

                         Zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Danuta Chrobot

                                                                     Poniedziałek            9.30 – 11.30    (I i III tydzień miesiąca)

                                                                                                          12.00 – 14.00  (II i IV tydzień miesiąca)

                      Środa                         7.30 – 13.30

                         Czwartek                   10.00 – 13.00

  Zadaniem nauczycieli – specjalistów jest eliminowanie barier utrudniających dziecku funkcjonowanie w życiu przedszkola i w środowisku społecznym oraz określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci (praca z dzieckiem zdolnym).   Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się do wychowawczyń poszczególnych grup.
29. sierpnia 2022 21:19

OGŁOSZENIE

Serdecznie witamy i zapraszamy po wakacjach naszych przedszkolaków. Dzieci przyprowadzamy 1 września 2022r. zgodnie z zadeklarowanymi godzinami, najpóźniej do godziny 8.30. Proszę pamiętać o obuwiu zamiennym.

W dniu 6 września 2022r. (wtorek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie dla rodziców, na którym zostaną omówione sprawy organizacyjne.

Zapraszamy!  

29. sierpnia 2022 21:06

INFORMACJA ODNOŚNIE „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025”

Informujemy, że Gmina Pińczów otrzymała środki z rządowego programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2.0. na lata 2021-2025” w formie dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przedszkole Nr 3 w Pińczowie otrzymało dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 750,00 zł. Przyznane kwoty w wysokości 3750,00 zł zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla najmłodszych.

 

 

 

27. stycznia 2022 17:34

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 • ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJECIE PAŃSTWO "Z GÓRY" WEDŁUG LIST OBECNOŚCI SPORZĄDZONYCH PRZEZ WYCHOWAWCZYNIE.
 • NALEŻNOŚĆ ( WYLICZONA WYSOKOŚĆ CZESNEGO WEDŁUG DEKLARACJI + WYLICZONA ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE DZIECKA ).
 • ZA KONKRETNY MIESIĄC WPŁACACIE PAŃSTWO NA KONTO BANKOWE.
 • NALICZONE ODPŁATNOŚCI W WERSJI PAPIEROWEJ SĄ DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU.

Numer konta bankowego: 28 1020 2645 0000 5902 0081 2552 – BANK PKO B.P. S.A.

 • Tytuł wpłaty:
 • Nazwisko i imię dziecka .............................
 • Grupa ….........................
 • Wpłata za przedszkole - za miesiąc - ........................ 2022r.
 • PŁATNOŚĆ NALEŻY UREGULOWAĆ "DO 15. KAŻDEGO MIESIĄCA"
27. stycznia 2022 16:41

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBERANIA DZIECI – COVID

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki i Ministerstwa Zdrowia,

dostosowujemy zasady funkcjonowania placówki do sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

W NASZYM PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w sytuacji zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PLACÓWKI

 1. Osoby dorosłe tj. rodzice/opiekunowie przed wejściem do budynku przedszkola zakrywają usta i nos maseczką oraz dezynfekują dłonie płynem dezynfekującym do rąk lub zakładają rękawiczki ochronne.
 2. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatni), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi – 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Do docelowej sali dzieci zostaną odprowadzone przez panie z obsługi z wyjątkiem dzieci z grup na parterze (Słoneczka i Krasnoludki) – rodzice tych dzieci sami odprowadzają je do sal.
 4. W sytuacji gdy w szatni przebywa określona ilość rodziców i dzieci - zgodnie z procedurami, pozostałych rodziców prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na wejście przed budynkiem przedszkola.
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, nauczyciel niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola i skorzystania z porady medycznej.
ODBIERANIE DZIECKA Z PLACÓWKI RODZICU! GDY CHCESZ ODEBRAĆ SWOJE DZIECKO, ZADZWOŃ DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA (DZWONEK PO PRAWEJ STRONIE DRZWI WEJŚCIOWYCH). WEJDŹ, ZDEZYNFEKUJ RĘCE, A DYŻURUJĄCY PRACOWNIK PRZYPROWADZI TWOJE DZIECKO.  
 1. Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka, wchodząc do szatni przedszkola rygorystycznie przestrzega wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), odbiera dziecko od dyżurującego pracownika, zachowując dystans 1,5 m i po przebraniu dziecka niezwłocznie opuszcza teren szatni.
 2. Podczas odbierania dziecka z przedszkola rodzic w szatni utrzymuje co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób.
 3. Wszelkie informacje dotyczące dzieci, rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt indywidualny – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego lub telefoniczny.
 
Skip to content