Historia

Nasze motto:

Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy w nim aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.

Janusz Korczak

.
.

Przedszkole Nr 3 w Pińczowie położone jest w centrum osiedla mieszkaniowego, z dala od ulicznego zgiełku, otoczone dużą ilością drzew i zieleni. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1984 roku i mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Budynek otoczony jest ogrodem wyposażonym w sprzęt do zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00 – 16.30, posiada pięć oddziałów, a każdy z nich ma swoją nazwę. W budynku znajduje się pięć przestronnych sal dydaktycznych z łazienkami, 2 szatnie, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet intendenta, kuchnia, obieralnia, zmywalnia, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, piwnice. Do przedszkola uczęszcza obecnie 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci zorganizowane są w pięciu grupach zróżnicowanych pod względem wieku. Sale wyposażone są w meble dostosowane do wieku dzieci oraz w kąciki dydaktyczne i tematyczne.

.

.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 W PIŃCZOWIE

 1. Priorytetem działalności przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 2. Stworzenie klimatu akceptacji, radości i bezpieczeństwa, sprzyjającego rozwojowi dzieci.

 3. Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobrą komunikację interpersonalną.

 4. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.

 5. Wspieranie i zachęcanie dzieci do podejmowania działań badawczych, twórczych.

 6. Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli, wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Zaspokajanie potrzeb psychofizycznych dzieci, szczególnie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

 • Tworzenie optymalnych warunków dla radosnego i bezpiecznego rozwoju we wszystkich sferach życia dziecka.

 • Wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i wrodzonym potencjałem.

 • Wszystkie działania w przedszkolu ukierunkowane są na dziecko i jego potrzeby, umożliwiające wychowanie kulturalnego, koleżeńskiego przedszkolaka, dbającego o własne bezpieczeństwo i zdrowie.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką przyjazną dziecku.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • jest aktywny, kreatywny, otwarty na otaczający go świat

 • wykazuje aktywną postawę wobec własnego zdrowia

 • jest prawdomówny, uczciwy, koleżeński

 • ma poczucie własnej wartości jako członek społeczności lokalnej

 • jest kulturalny, szanuje własność swoją i cudzą

 • jest samodzielny, wytrwały, wykazuje inicjatywę w działaniu

 • potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych zasad

 • jest dobrze przygotowany do zadań jakie stawia szkoła

 • zna swoje miasto, tradycje, zwyczaje w swoim środowisku

 • czuje się związany ze swoim krajem, swoją Małą Ojczyzną

 • jest sprawny fizycznie

 • potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi

 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych

 • kocha i szanuje rodzinę

 • w zrozumiały sposób komunikuje swoje potrzeby i decyzje

 • jest wrażliwy na potrzeby innych

 • potrafi prawidłowo korzystać z multimediów
Skip to content