Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

Podstawa programowa realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, natomiast w godzinach: 8.00 – 13.00 nieodpłatnie we wszystkich grupach wiekowych.

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

6:00 – 8:00

• Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
• Swobodna zabawa według zainteresowań dzieci lub inspirowana przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
• Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

8:00 – 8:15
• Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30
• Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00
• Śniadanie. Wdrażanie dzieci do estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

9:00 – 10:30
• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej:
plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej.

10:30 – 11:45
• Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki, poznawanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu.
• Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
• Gry i ćwiczenia sportowe kształtujące prawidłową postawę dziecka.
• Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.

11:45 – 12:45
• Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy według indywidualnych potrzeb, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.
• Działania wspomagające indywidualny rozwój dzieci.
• Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających utrwalaniu wiedzy i umiejętności, rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

12.45 – 13.00
• Czynności higieniczno ‐ porządkowe oraz przygotowanie do posiłku.

13:00 – 13:30
• Obiad.

13:30 – 14:00
• Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia.

14.00 – 16.30
• Ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową.
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.
• Zabawy ruchowe w sali, prace w kąciku przyrody.
• Zabawy według zainteresowań dzieci: teatralne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań.
• Czynności higieniczno ‐ porządkowe.
• Rozchodzenie się dzieci.Skip to content