Klauzura informacyjna

  • 2024-02-07

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 3 w Pińczowie, ul. Hugona Kołłątaja 8, 28-400 Pińczów, telefon: 41 357 25 65, e-mail: przedszkolenr3@poczta.onet.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe i dane Państwa dzieci są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 w Pińczowie, prowadzenia dokumentacji przebiegu wykonywania opieki nad dziećmi, kontroli realizacji opieki nad dziećmi, promocji przedszkola, wykorzystania wizerunku dziecka, organizacji spacerów, ubezpieczenia, działań opiekuńczych, opieki medycznej, kontaktów z rodzicami, rekrutacji do przedszkola. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole nr 3 może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych Państwa dzieci są: pracownicy Administratora; podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe i dane Państwa dzieci będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania; usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Przedszkole nr 3 posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
7. Przetwarzanie danych osobowych dzieci do 16 roku życia jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Skip to content